ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵉ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ

ⴷⵓⴱⴰⵢ – ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⵔⵣ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜⵜ ⵉ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵎⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴽⵓⴱ 28 ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ .

ⵀⴰ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ :

ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵉⵢⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵙⵏⵉⵎⵎⵔⵖ ⴳⵯⵎⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴷⵓⵙⵏⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴽⵓⴱ 28 ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ . ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ .

ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵜⵉⴳ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ .

ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵍⵜⴰⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵓⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ .ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏⵡ ⴰⴷⴷⵓⵔ

ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ .

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵜⵓⵎⴰⵏⵜ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵙ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵏⵏⵓⵔⵣⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵙⴳⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⴼⴼⴰⵖ ⴳ ⴽⵓⴱ 21 ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ 2015 ⴷ ⴽⵓⴱ 22 ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛ 2016 .ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ

ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵔⵉⵖ ⴰⴷⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⴰⴷⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⴹⴼⵕ ⵜⴼⴳⴰⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ .

ⴰⵡⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ 2021 ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ .ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ .

ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵍⵀⵉⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴰⵥⴰⵕ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ .

ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵜ ⵜⵙⵙⵉⴷⵉⵔⵙⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⵍⵓⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍ ⴷ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⴽⵕⴱⵓⵏ .ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵏⵏⵓⵔⵣ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ ⴷⴷⴰⵏⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⴱⵉⴷⴷⵖ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵉⵏⵓ ⵙⴽⵔⵖ ⴰⵙⵏ ⴰⴹⴼⵓⵕ .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button