ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵢⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵢⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ.
ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵢⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⵙⵍⵎⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ - أكادير اليوم

ⵉⵎⵍⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵜⴱⵔⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵜⵎ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵉⵜⵔ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⴷⵡⴰⵍ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵍⵅⵉⵔ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button