ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ : ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ( ⵍⴼⵉⴼⴰ )

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ – ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵏⴰⵣⴰⵕ ⴼ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵏⵏⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ( ⵍⴼⵉⴼⴰ ) .
ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ : ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ( ⵍⴼⵉⴼⴰ ) - أكادير اليوم

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⴱⵓⵏⵓ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵏⴰⵥⴰⵕ ⴼ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴰⵍⵉⵙⵓⵏ ⴱⵉⴽⵉⵔ ( ⵍⴱⵕⴰⵥⵉⵍ) ⴷ ⵜⵉⴱⵓ ⴽⵓⵔⵜⵓ ( ⴱⵍⵊⵉⴽⴽⴰ) ⴷ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽ ⵍⵉⴼⴰⴽⵓⴼⵉⵜⵛ ( ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ) ⴷ ⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵏⵓ  ⵎⴰⵕⵜⵉⵏⵉⵣ ( ⵍⴰⵕⵊⵓⵏⵜⵉⵏ) ⴷ ⵎⴰⵢⴽ ⵎⴰⵢⵏⴰⵏ ( ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ) ⴷ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⵏⵡⵉⵔ ( ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ) .

ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵉ ⵉⴷⵡⴰⵕⴷ ⵎⵉⵏⴷⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴳ 27 ⴱⵕⴰⵢⵔ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ .

ⵙⴳ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵏⵏⴰ ⵍⴼⵉⴼⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ 8 ⵖⵓⵛⵜ 2021 ⴰⵔ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 .

ⵉⵙⴽⵔ ⴱⵓⵏⵓ ⵏⵏⴰ ⴷ ⴷⴰⵔ 31 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022 ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴳⵎⴷ ⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⴰⵔ ⴰⴷ .

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵉⵛⴱⵉⵍⵢⴰ ⵏ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ,ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵃⵃⵉⵍⴰⵏⵜⵉⵢⴰⵜ ⵏ ⴽⴰⵕⵍⵓⵙ ⵙⵓⵍⵉⵕ ⴷ ⵙⵉⵔⵊⵢⵓ ⴱⵓⵙⴽⵉⵜⵛ .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button