ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ: ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⴷⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ – ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳⵔ 13 ⴷ 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ.
ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏ, ⴷ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵉⵡⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ.

ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵜ, ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉⵢⵜ ⴳ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰⵜ ⵍⵎⵓⵜⵜⴰⵃⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⵇⵜ, ⴷ ⵓⵙⴷⵔⵓⵙ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⵍ ⴽⵓⴼⵉⴷ 19 ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵜⵜⵛⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ, ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⵙ, ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵛⵛⴰⵜⴰⵜ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⴱ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵇⵜ, ⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵍⴰⵏⵉⵢⵜ ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ ⴱⵍⵉⴽⵏ, ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⵉ-ⵉⴼⵕⵉⵇⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button