ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ (ⴰⵙⵉⵡⴹ) 

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵣⴳ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵉ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵉⵛⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼ, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⴽⵡⴰⵙ, ⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴽⴽⵓⵥ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⵔ 25 ⴰⵔ 32 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙ ⵉⵙ ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵃⵉⵢⵢⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⵙⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⵓⵍ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⴰⵖⵓⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵛⵏⵓⴱⴱⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉⵜⵏ, ⴷ ⵜⵓⵣⵣⴰⵍⵉⵏ, ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵉⵎⵏ ⵏ ⴷⴰⵄⵉⵛ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴼⵜⵓⵜ ⴷⴰⵔ ⴷⴰⵄⵉⵛ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵓⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⴰⴷ.

ⵣⴳ ⵓⵛⵏⵓⴱⴱⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴱⴰⵢⵄⵏ ⴰⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵏ “ⴷⴰⵄⵉⵛ”، ⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵓⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵛⵏⵓⴱⴱⵛ ⵉⵙⵙⵓⵎⴰⵏ ⵉⵙⴷ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⴰⵏⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⵉⵢⵢⵍ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵛⵏⵓⴱⴱⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴰⵙⴷ, ⵢⴰⵏ ⴳ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⵎ ⵏⵏ ⵢⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵜⵓ ⴷⴰⵔ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵏ ⴷⴰⵄⵉⵛ ⵙⵍⴰⵡⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⵇⴰⵍⴰ ⵉⴳⴳⴰⵡⵔ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ.

ⵢⵉⵏⵉ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴹⵓⴼ, ⴰⵔ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵛⵏⵓⴱⴱⵓⵛ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵉⵛⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⵉⵏⵣⵔⴰⴼ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵢⵜ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⴷ ⵔⴰⵛ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵡⵔⵏ, ⴷ ⵜⵉⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⴷⴰⵄⵉⵛ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⴰⵔ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵔ ⵥⵥⵎⴰⵡⵏ ⵉⵖⵡⵡⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵏ “ⴷⴰⵄⵉⵛ” ⴷ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵎⴷⴷⵏ, ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button