ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵜⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵎⴰⴷⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵍⵎⴰⵄⵇⵓⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵔ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵍⵎⴰⵄⵇⵓⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ.
ⵜⵎⵍⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉⴼⵖⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⵉⴽⵉⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⴰⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵓⵜⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵔ ⵔⴰⵙⵜⴰ ⵔⴰⴼⴰⵔ ⴰⴼⴰⴼⵉⵜⴰⴼⵉⴽⴰ .

ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ , ⵜⵙⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵔ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵎⴰⴷⴰⵖⴰⵛⵇⴰⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵎⵥⵏ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button