ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ

ⵊⴰⴷⴷⴰ – ⵜⵏⴽⴹ ⴱⴰⵀⵕⴰ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴰⵙⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ ⵅⴼ ⵓⵚⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⵙⵓⵙⵄⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵓ ⴷ ⵉⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵓ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⴷⵉⴳⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ.
ⵜⵏⴽⴹ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ - أكادير اليوم

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ  ⵓⵙⵢⵏⴰⵙ  ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵍⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵓ ⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵎⴰ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ 2334 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 , ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵓⵏ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ , ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ,ⴰⵡⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵏⴳ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉ.

ⵜⵖⵔⴰ ⴰⵡⴷ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ , ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⴷⴽⵔ ⵜⴰⵅⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵏⵎⵎⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⵔⴰⵉⵍ ⴰⴷ ⵜⵓⵡⵇⵇⵔ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⵉⵡⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967 ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵜⴰⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵜ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button