ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵜⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ 

ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ – ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵎ ⵍⵎⵓⵜⵜⴰⵃⵉⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⴳⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ .

ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵓ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵕⵥⵎⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ.

ⵙⵙⵏⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵃⴹⴹⵓ ⵏ ⵡⵏⵏⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ ⵜⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵔⵎⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⵉⵡⵉⵏ ” ⵉⵍⵍ ⴱⵍⴰ ⴱⵍⴰⵙⵜⵉⴽ” ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⵉⴹ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⵏⵏⴹ ⴷ ” ⴱⵢⵓⵏⴷ ⴱⵍⴰⵙⵜⵉⴽ ⵎⵉⴷ ” ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ.

ⵣⵔⵉⵏ  ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴱⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵚⵚⴹⵉⵇ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⵏⵏⴹ ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵔⵉ  ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ ⵓⵍⴼⵢⵉ ⵡⵏⴷⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵍⴱⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵏⴰⴽⵓ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵏⵏⴰⴹ ⴱⵔⵏⴰⵔⴷ ⴼⵓⵜⵔⵢⵉ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button