ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2024 ⴳ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ : ” ⴰ ⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵏⵣⴱⴰⵢ ” ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵊⴰⵏⵟⵉ ” ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵏⴽⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.

ⵜⵔⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴷⵓⵙ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵔⴽⵎⴰⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙ ⵓⵙⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ, ⴷ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵃⵟⵟⵓ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ.

ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ “ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵙⴰ ” ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⴷ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ (ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴱⵓⵎⴰⵀⴷⵉ, ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ), ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵛ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ  ⴷⵔⵓⵏⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⵡⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ ⵏ ⴻⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵏⴰ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button