ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ..ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵢⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ  ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ  ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⵡⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ  ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵏ  ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ – ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⴷⵔⵓⵏ  ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵔⴰⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⵏ  ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⴳ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ .

ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ “ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ” ⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⵏ ⵜⵉⵡⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳⵔ 13 ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⴰⴷ  ⵉⴳⵉ ⴰⵏⵙⵙⵓⵎⵓ ⵖⵓⵕ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴷ ⴷⵎⵓ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ .

ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⴰⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵔⵉⵏ ⵉⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵉ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵓⵍⴰ ⵓⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button