ⴰⵎⵓⵏ

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ: ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⵕⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ) – ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴹⵕⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⴹⵕ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⵎⴷⵏ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ, ⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵓⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ.
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ: ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷⵓⵙⵏⵉⵏ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙ ⵉ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⵕⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ - أكادير اليوم

ⵜⵥⵕⴰ ⴰⴷⴰⵙⵉⵍ, ⵣⵓⵏⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵅⵍⴰⵏⵜ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵛⵉⵛⴰⵡⴰ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵏⴼⵏ ⵜⵉⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵡⵙⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⴱⵉⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⵜⵜⵉⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵣⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵔⵔⵜⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ, ⴰⴼⵏ ⴰⴼⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⴷ ⵉⵍⵍⵉⵍ ⴳ ⵍⵀⵔⵛⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ.

ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏⵜ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵢⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵊⵏⵢⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ, ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵕⵏⵜ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⴽⵏⵜ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵓ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵔⵅⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵜⵓⵙⵖⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ (ⵓⵣⵣⴰⵍ, ⵙⵙⵉⵎⴰ..) ⵍⵍⵉⵖ ⵃⵢⵢⵍⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵥⵏⵜ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜⵏ ⵉⵔⴰⵏ.

ⴳ ⵓⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⴷⵡⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⴷⴰⵙⵉⵍ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵓⵎⵥⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴼⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⴰⴼⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ, ⵖⵉⵍⴰ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵣⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ.

ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴹⵏⵉ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵖⵉⴷ, ⴹⴼⵕⵏ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵅⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵓⵃ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴽⴽⵙⵏ ⴰⵔⵔⴰⵙ ⴷ ⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⴽⴰⵍⴰⵏ ⵜⴷⵓⵙ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵙⵙⵔⵅⵓⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵖⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵉ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button