ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⵜⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵎⴹ&ⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵙⴰⵜ ⴷ ⵉⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴱⵍⵃⴰⵊ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 18 ⴰⵔ 21 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2024.
ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⵓⵎⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵙⴰⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⴰⵖⵓⴷⴰⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⴰⴽⴷ ⵏ ⵜⴰⵜⴰⵉⵇⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵥⵔⴼ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⴱⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button