ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ : ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 2097 ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ , ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ 2097 ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵎⴰⵥⵏ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⵓⵍⵍⵉ, ⵏⵏⵉ ⴼⵍⵍⴰⵜⵏ ⵏⴱⴹⵏⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ : ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 2097 ⵓⴼⴳⴰⵏ - أكادير اليوم

ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1445 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⵉⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ 2024 ⴰⵎⵉⵍⴰⴷⵉ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ 2097 ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⵖⵉⴽⴰⴷ:

* ⵉⵎⵙⴱⵖⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⴳⴰⵏ 1809, ⴼⵔⵓⵔⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽ ⴰⴷ:

– ⴰⵖⵓⵍ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵣⵓ ⵏⵖⴷ ⵏ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 131 ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⴰⵙⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵏⵖⴷ ⵍⵃⴱⵙ ⵉ 1674 ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵜ ⴰⵔ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵓⴱⴷⴷⴰ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵡⴱⴷⴰ ⴰⵔ ⵓⵖⵣⵓ ⵏ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ 03 ⵉⴼⴳⴰⵏ.

* ⴰⵎⵎⴰ ⵢⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⵓⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴱⴹ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⴹⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵍⴽⵎⵏ 270 ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽ ⴰⴷ:

– ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⵏⵖⴷ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉ 67 ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⴷ ⵓⵖⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⵉ 13 ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⵉ 179 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

– ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⴷ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⵉ 11 ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ : 2079

ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ, ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵎⴰⵣⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵟⵓⵕⴼⴰ ⴷⵓⴱⵔⵙⵉⵡⴷ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⴷⵡⵓⵍ ⵏⵙⵏⵏ ⵉ ⵜⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴷ ⵍⵎⵓⵇⴷⵙⴰⵜ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ 18 ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵖⵉⴽⴰⵏ:

– ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵇⵇⵎⴰ ⵏ ⵓⵖⵏⵣⵓ ⵉ : 10 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ

– ⴰⵙⵓⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵣⵓ ⴷ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ : ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ

– ⴰⵙⴳⴳⵯⵣ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵖⵏⵣⵓ ⵉ : 07 ⵏ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ

ⵜⴰⵎⵓⵜⵜⵔⵜ : 2097

ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button