ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ.. ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵓⵢⵉⵏ

ⴱⵉⴽⵉⵏ – ⵙⵎⴷⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ 300 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⴰⴳⴳⵯⴰⴳ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19.

ⴰⵖⵓⵍⵏ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵚⴹⵉⵚⵢⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵣⴳⴳⴰ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⵓⴼ ⵖ ⵜⴰⵎⵎⴰⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵉ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵙⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ “ⴰ” ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ “ⴱ” ⴳ 08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵜⵖⵕⴰ ⵙⵓⵏ ⵜⵛⵓⵏ ⵍⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵛⵉⵏⵡⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 06 ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⴳⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵣⵉ ⵉ ⵖⴰ ⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ ⵉ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⵜⴽⴽⵙ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⴼⵔⴳⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ “ⴰⵎⵢⴰ ⴽⵓⴼⵉⴷ” ⴳ 08 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰⵏ.

ⵜⴷⵜⵜⴻⵜ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020 ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ, ⵣⵣⵉⴳⵙⵏ ⵉⵜⵉⵙⵜⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴰⴱⵍⵍⵄ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⴹⴰⵕⵜ ⵉ ⵓⵏⴼⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵡⵙⵙⵓⵔⴰ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button