ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵙⵜⵓⴽⵀⵓⵍⵎ ..ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⴷⵔⵉⴽ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵔⵉⴽⵙⵓⵏ

ⵙⵜⵓⴽⵀⵓⵍⵎ – ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵙⵡⵉⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵙⵡⵉⴷ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵎⵓⴷⵔⵉⴽ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵔⴽⵙⵓⵏ ⴳ ⵙⵜⵓⴽⵀⵓⵍⵎ

ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ  ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⴽⵙⵓⵏ ⵎⵉⴽⴰⵢⵍ ⵀⴰⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵇⵇⵕⴰⵏ ⴰⵙⵡⵉⴷⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵖⵔⴱⵢⵉⵏ ⵉⵣⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ .

ⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⴷⵔⵉⴽ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵃⴰⴹⵕⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⵙⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵓⵜ  ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⴰⴷⵔⵉⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⵏⵓⵕⴰ ⵡⵀⴱⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵇⵔ  ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵊⴰⵏ ⴼⵔⵓⴱⵏⵙⵡⴰ ⵍⵓ ⴱⵉⵀⴰⵏ .

ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⴷⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵓⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵎⴰⴽ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵍⴷ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵓⵏⵉⵜ.

 

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button