ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ..ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ”

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  “ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ”
ⵕⵕⴱⴰⵟ..ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ "ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ" - أكادير اليوم

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏⵏⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵜⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵍⴰⴳⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵎⵎⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ .

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵔⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ  ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵜⵣⵎⵎⵓⵎ ⵎⴰⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴳⵓⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⵍⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⴳⴳⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵡⵉⴹⵏ 19 ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴽⴰ .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button