ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵜⵜⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ –  ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵜⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵙⴽⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 10 ⵕⵎⴹⴰⵏ, ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵕⵃⵎ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.
ⵉⴽⴽⴰⵜⵜⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵡⵉⵙⵙ 10 ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵏ 1380 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ (26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1961).

ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⴽⵜⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴼⴽⴰ ⵢⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉ ⵏⵏⵙ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙ ⵜⵜⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴳⴰ ⵡⵎⵏⵜⵓⵍ ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⵖ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ, ⵉⴳⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button