ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵜⵙⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ( ⴰⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔ)

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵙⵙⵎⵖⵕ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵙ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ , ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⴳⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴱⵕⵕⴰ .

ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵉⵡⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴷ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⵔ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⵉ ⴽⴰⵕⵍ ⵏⵉⵀⴰⵎⵕ, ⵎⴰⵙⴷ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵜⵙⵙⵎⵖⵕ ⵙ ⵉⵙⴳⴳⴷⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ , ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴼ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍⵖⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵔ ⵏ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵉⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⵜⵥⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ , ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴼⴰⵙ ⴳ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ .

ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ .

ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ ⴰⴼⵉⴷⵉⵕⴰⵍⵉ ⵏ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 27 ⴷ 28 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ .

ⴰⵔⵣⴰⴼ ⴷⴷⵅ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵙ ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 240 ⵏ ⵓⵙⴽⵓ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵏⵏⵎⵙⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴼⴽⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵎⴰⵍⴽ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵉ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵊⵓⵥⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1783 .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button