ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵇⵊⴰⵄ: ⵎⵓⵏⴹⵢⴰⵍ 2030 ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ – ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴰⵇⵊⴰⵄ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵉⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ 2030 ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵇⵊⴰⵄ  ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵛⵛⵉⵄⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ 2030 ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ “ⵢⴰⵍⵍⴰ ⴼⴰⵎⵓⵙ2030″ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵜⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵎⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⴽⵕⴰⵟ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵎⵕⴰⵟ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙ ⵓⵎⵍⵉⵍ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⴷⴰⵔ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵎⵕⴰⵟ ⵍⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.

ⵉⵖⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵇⵊⴰⵄ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ  ⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴳⴰ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵉ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⴼⵉⴰⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .

ⴳ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ ⴳⵓⵎⵉⵣ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ  ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵉⵔⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵍ ⴳ 3 ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⴰⵣⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴷ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button