ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ

ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ – ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵢⵎⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵀⵉⵍⴰⵍⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ, ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⵣ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵔ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ.
ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⵎⵏⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⴰⵏⵏ: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵖⵣⵣⴰ - أكادير اليوم

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵍⴰⵍ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵅⴼ “ⴰⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⵔⵓ” ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵍⵉⵍⵜⵉⵣⴰⵎ ⵉⴷⴰⵡⵎⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⴷ ⵎⵉⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵙ ⵜⵎⵙⵍⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵜ ⵙ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵜⵢⴰⵡⵕⵥⴰⵎ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⴰⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵉⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴳ ⵖⵣⵣⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⴷ ⵛⵇⵔⵉⴼ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵢⵓⵎⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ 40 ⵏ ⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵜⵛ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵔⴽⵉ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵍⵍⵉ ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵍⴰⵃ ⴷⴼⴼⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵓⵔⵏ ⵉⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ , ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵓⴷⵙ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵎⵓⵜⵛ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⴳⵉⵙⵏ 2000 ⵏ ⵜⵙⵙⵍⵜ ⵉ 2000 ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⵇⴷⵉⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ 1000 ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ.

          

اترك رد

Back to top button