ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵉⴷⵔⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴱⵔⵣ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵥⵉⵍ

ⴱⵕⴰⵥⵉⵍⵢⴰ –  ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵓⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴹ ⴰⵙⴰⵎⴰⵙ, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵉ ⵎⴰⵙⴷ ⵍⵡⵉⵙ ⵉⵏⴰⵙⵢⵓ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⴼⴰ.

ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴱⵔⴰⵣⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵊⵉⵔⴰⵍⴷⵓ ⵅⵓⵙⵉ ⵔⵓⴷⵔⵉⴳⵓⵣ ⴷⵉ ⴰⵍⴽⵎⵉⵏ ⴼⵉⵍⵀⵓ , ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⴽⵓⵏⴳⵔⵉⵙ , ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⴼⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴱⵍⴰⵏⴰⵍⵜⵓ, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵜ .

ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⴼⴰ ⴳ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ 30 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙ 50.9 ⵅⴼ ⵜⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵜⵏ , ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ 1.8 ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵇⴱⵓⵕ ⵊⴰⵢⵔ ⴱⵢⵍⵙⵓⵏⴰⵔⵓ (49.1 ⵅⴼ ⵜⵎⵓⴹⵉ).

ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰⵙⵉⵍⴼⴰ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵅⴼ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵙⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰⵙⵉⵍⴼⴰ “ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⴸⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ”.

ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⴼⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⴳ ⵓⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⴰⵔ 2010.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button