ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ..ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵍⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵣⵍⵉ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ .

 ⵉⵙⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ ” ⵏⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⴷⵉ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵏⴱⵉⴹⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵅⵚⵚ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴷⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵃⵕ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵏⴽⴽⵙ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ .

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⴰⴷ ” ⵔⴰⴷ ⵜⵜⴼⴽⴰ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⵖⵔⴱⵢⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⵡⵉ ⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ” .ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵣⵔⵉ ⴳ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴽⵎⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵓⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ”.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button