ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⴰⵛⵉⴷ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙ ⵉⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵕⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ  ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰⵎ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵔⵔⴰⵎ ⵔⴰⵛⵉⴷ, ⵙ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵏⵏⴱⵉ ⵉⵎⵙⵜⵉ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴷ ⵉⴱⴱⵉ ⵏⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵅⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ

ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⴷⵓⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⴳⴰⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵔⵔⴰⵎ ⵔⴰⵛⵉⴷ, ⵙ ⴱⴰⴱ ⵛⴰⵍⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵙⵓⴷⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵓⵏⵕⵉⴱ,

ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⵙⵣⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ  ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵃⵎⴰⴷ ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ, ⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ, ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴰⴱⴷⵉ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵟ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⵍⵎⵉⵏⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴱⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵄⴰⴱ ⵍⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⴷⵔⵢⵓⵛ.

ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵓ, ⵓⵙⵓⴷⴰ ⵓⴽⴰⴱⴰⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⴳⵔⵔⴰⵎ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴳⵍⴼⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵙ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴰⴳ ⵏ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵕⴹⵉⵚ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵍⴱⴰ ⵉⵎⵙⵡⴰⴳⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵡⴰⴳⵉⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴳ ⵕⴱⴱⵉ ⴱⵓ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴹ ⴷ ⴰⵙⵙⵓⵔⴼ, ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⴰⵣⵣⵓⴳⵣ ⴰⵏⵥⴰⵕ ⵉⵙⵎⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵙⵔ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⴷⴷⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵙⵙⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵥⵥⴰⵍⵍⴰⵜ ⵉⵢⵉ ⵙⴽⵔⵖ ⴰⵡⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⵓⵏ

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button