ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1445 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ

ⵕⵕⴱⴰⵟ –  ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵜⵜⵓⵢ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⵜⵜⵓⵢ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ  ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ  ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1445 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ.
ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵃⴰⵙⴰⵏⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1445 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ - أكادير اليوم

ⵢⵉⵏⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⴰⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⴱⴱⵉ, ⴱⴰⵀⴰ ⴷⴷⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⴷⴰⵡⵉ , ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴷⴷⴰⵔ ⵍⵀⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵙⵍⵉⵜ ⴳ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵏⵏⴰ  ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ” ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵖⵔⴰⵏⵉⵏ  “.

ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵎⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵕⵕⴱⵉ ⴷ ⵓⵔ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵎⵛⵉ ⵎⴰⵛⵛⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⵏ ⵉⵔⵇⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵏⴱⵢⴰ ⵎⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵖⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⴷⴷⴰⵊⴰ ⵉⵔⵇⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⴽⵓⵙⴰ ⵏⵙⵏⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⴳ ⵉⵎⵙⵓⵜⵍⵏ ⵏ ⵉⵔⵇⴰⵙⵏ ⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵉⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵍⵅⵉⵔ ⴷⴰⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ .

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵎⵏⴰⵡ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵔⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⴽⵓⵣ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵙⵍⵍⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵍⴽⵎ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⵉ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵏⵏⵓⴱⵡⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⴷⵖⵉ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵀⴰ ⵉⴷⴷⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵏⴰⴷⴰⵡⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵣⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵍⴰⵏⴱⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵅⴼ 25 ⴳⵉⵙⵏ ⵢⵓⵣⵏⵜⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵛⵛⴰⵎ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵙⴳ ⵏⵓⵃ ⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵉⵣⵔⵉ ⵅⴼ ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴷ ⵎⵓⵙⴰ ⵉⵍⴽⵎⴷ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵍⵍⵉⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵍⴰⵎ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴷⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⴼ ⴰⵔ ⵜⵃⵜⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵍⴰⵏⴱⵉⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵍⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵕⴱⴱⵉ  ⵜ ⵜⵓⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵄⵉⴱⴰⴷⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵓⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ , ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⴼⴰⵏ ⵍⴰⵏⴱⵉⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵅⴼ ⵍⵉⵇⵏⴰⵄ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵃⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⵢⴰⵏ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵅⴼ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵍⴰⵏⴱⵉⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵙⵉⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⵖⵔⴰ ⵉⵕⴱⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ  ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⴰⵙⵣⵣⴰⵍ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⵏⴰⵙⵉⵃⴰ ⴷ ⵍⵉⵇⵏⴰⵄ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⴼ ⵉ ⵍⵉⴽⵔⴰⵀ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵣⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵍⵇⵕⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵍⵉⵅⵔⵜ ⵙ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ , ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵜ ⵙ ⵍⵃⴰⵇ ⵉⴽⵎⵍ ⵙ ⵍⵀⵉⵊⴰⵔⴰ ⵍⵊⵉⵀⴰⴷ ⵎⵏⵉⴷ ⵍⵎⵓⵛⵔⵉⴽⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵔⵙ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ ⵎⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⵕⴱⴱⵉ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵓⴷⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴱⵏⴰ ⵅⴼ ⵍⴰⵅⵍⴰⵇ ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⵜⵎⴰⵣ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵍⴼⵀⵎ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵖ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵥ ⴷⴷⵉⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙ  ⴰⵜⵉⴳ ⵏ  ⵜⵣⵔⴼⵜ , ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴳⵯⵣ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵎⵍ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⴷⴷⵉⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵎⵇⵓⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button