ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵉⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⵟⴰⵕⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙⵏⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵖⵓⴷ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷⵔⵎⴰⵏ ⵡⴰⵟⴰⵕⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷⵓⵎⵉⵏⵉⴽ ⵡⴰⵟⴰⵕⴰ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 34 ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.
ⵉⵙⵔⵖⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⴰⵟⴰⵕⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙⵏⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ - أكادير اليوم

ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ  ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ” ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵜⵏⵖ ⵉⵄⵣⴰⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵔⵉⵅ ⴰⴷ ⴽⵓⵏ ⴼⴽⵉⵖ  ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵉⴼⵡⴰⵔⵉ ⵜⵜⴰⵀⴰⵏⵉ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 34 ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙ ” .

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ” ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵍⴼⴰⵅⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏⵏⵓⵏ ” ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ” ⵙ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵇⵇⵉⵛⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ ⵉⵄⵣⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵛⴰⵇⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵍⴽⵓⵜ ⴷⵉⴼⵡⴰⵕ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ”

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button