ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵉⵎⵣⴳⴷⴰ ⵜⴰⵎⵓⵃⵎⵎⴷⵉⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵔⵖⵓⴷⵏ

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ – ⵉⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ, ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⵎⴷ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ, ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵙⵔⵖⵓⴷⵏ.
ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ  ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ  ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴰⴷ ⵎⵍⵏ  ⵉⵙⵔⵖⵓⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵢⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵕ  ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ.

ⵉⵙⵣⵔⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵉ ⵜⵎⵣⴳⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴹⴰⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⵣⵓⵍ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏⵡⴰⵥⵓⵎ ⴷ  ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵍⵇⵓⵕⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ  ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ.

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴰⵔ ⵍⵄⴱⴰⴷⴰⵜ ⵍⵎⴰⵇⴰⵚⵉⴷ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ, ⵉⵔⵏⵓ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴰⵛ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵍⵄⴰⴹⴰⵎⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ  ⴷ ⴷⴷⵉⴽⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵜⵜⵔ ⵍⵅⴰⵟⵉⴱ ⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ  ⴰⴷ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⵕⴱⵉ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵍⵅⵉⵕ ⴷ ⵢⴰⵊⵊⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ  ⵏⵜⵡⵊⵊⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ.

ⵉⵜⵜⵔ ⵕⵃⵎⵜ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵕⵕⴱⵉ ⴳ ⵕⵃⵎⵜ ⵏⵏⵙ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ  ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⵎⵣⵉⴳⴷⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙ ⴼⴽⵉⵏ  ⴰⵣⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⵏⵙⵏⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⴰⵛⵛⴻⵉⴼ.

ⴳ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴹⴹⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⵎⴷ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴰⵙⵔⵖⵓⴷ ⵏ ⵍⵄⵉⴷ ⵙⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵏⵜⴰⴷⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴼⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴷⴰⵢⵜ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵇⴹ ⴷ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵍⵡⴰⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵏⵏⵇⴹ ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ  ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵄⵚⴽⵔⵉⵏ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button