ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴽⵓⴱ 28: ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⴰⵙⵏⴰ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ

ⴷⵓⴱⴰⵢ – ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⴰⵙⵏⴰ, ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵔⴱⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ “ⴽⵓⴱ 28” ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ.
ⵜⵓⴼⴰ ⵏⵏ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⴰⵙⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ (EXPO DUBAI CITY), ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⴳⵓⵜⵉⵔⵉⵙ, ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⵓⵃⴰⵎⴻⴷ ⴱⵏ ⵣⴰⵢⴷ ⴰⵍ ⵏⴰⵀⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵟ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.
ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ, ⵜⴽⵛⵎ ⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ, ⵍⵍⵉ ⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵉⵎⴰⵕⴰⵟ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⵔ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵜⵛⴰⵕⵍⵥ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ, ⵔⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 160 ⵣⴳ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ.
ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⴷⵓⴱⴰⵢ ⵜⴰⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴳ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵉⴷ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ, ⵉⴼⴰⵍⴽⵉ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⵏⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button