ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⴻⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵓⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ “ⵏⵏⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵓⵢⵜ” ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵓⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022.
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵎⴻⵎⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵇⴰⵟⴰⵕ 2022 - أكادير اليوم

ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ , ⵔⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ, ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵣⵎⵎⴰⵎ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵓⵎⵎⵔⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ, ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ , ⵔⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴱⴱⵔⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⴹⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵓⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵜⴰⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵕⵥⵎ, ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏⵏⴰⴳ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵉⵏⵜ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵥⵕⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ.

ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵏⴰⴳ ⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⴳ https://niyamaghribia.ma

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button