ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴷⴷⵅ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ , ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⴰⵙⵎⴰⵍ,ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ, ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ 2021 .

ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵓⵙⵉⵡⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵣⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵏⵏⴰⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴼ ⵉⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⵟⵟⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button