ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.

ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024:
ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
ⵉⵡⴰⵜⵜⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ” ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ: ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ” ⴷⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ, ⴰⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵕⵚⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⴳ ⵓⵙⵢⵔⴰⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵔ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ” ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ: ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵍⴰⵢ”, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵙⵙⴼⵓⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ”.
ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵡⵉⵙ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. - أكادير اليوم
تيفناغ
ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴰⴷ, ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵏⵏ ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵜⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵍⴰⴼⵏ ⵙ ⵢⵉⴳⵔ ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵍⴰⴼⵏ, ⴷ ⵜⵣⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (ⴽⴽⵓⵥ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ) ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ, ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵍⴰⴼⵏ ⵡⴰⵜⵜⵙⵏⵜ ⵜⴰⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⵏⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ.
ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵖⴹⴼ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵙⵙⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵇⴰⵕⵉⴹⵉⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵣⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⵉⵖⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⵖⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵕ, ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵜ ⵅⴼ ” ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵉ ⴷ
          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button