ⴰⵎⴰⴷⴰⵍ  ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2023: ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ

ⴰⴷⵉⵙⴰⴱⴰⴱⴰ –  ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023 ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ,ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ .

ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ 36 ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⴰⴷⵉⵙⴰⴱⴰⴱⴰ ⴱⵕⴰⵢⵕ ⵉⵣⵔⵉⵏ , ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵏⵣⵖ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ .

ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ 17 ⴱⵕⴰⵢⵕ2023 ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙⴰⴱⴰⴱⴰ .

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵢⵉⵍⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ 36 ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴷⵉⵙⴰⴱⴰⴱⴰ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 18 ⴷ 19 ⴱⵕⴰⵢⵕ .

ⴰⴷⵡⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⵕⵕⵓⵛⵉ, ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ , ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵜⵇⴰⵍ.

ⵜⵣⵍⵉ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵙ ⵜⴱⵔⴰⵜⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵣⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ .

ⵉⵙⵙⵎⵖⵕ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴷⵓⵙ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⵙⵎⵖⵔⵏ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ .

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⵓⴱⵔⴰⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷⵉⵙ .

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵕⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙⴳ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⴳ .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button