ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ” ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ -ⵉⴼⴼⵓⵙ”

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ” ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴱⵕⴰⵍⴰⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ” ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ .

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵜⵉⵡⵉⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵓⵎⵛⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵎ ⵏⵜⵏⵏⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ ” ⴰⵎⴰⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ: ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵉⴼ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ “.

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⴽⴷ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵓⵎ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⴷ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ .

ⵉⵔⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ” ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ -ⵉⴼⴼⵓⵙ” ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ” ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ” ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵎⵎⵓⵍⵉ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵛⵛⴰⵡⴰⵕ ⴷ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵎⵎ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ 04 ⴷ 05 ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⴷⵉ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button