ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ 2024 ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ.

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 19 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024. ⴼⵉⵏⵉⴼⴰ : ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ.

ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵏⴰⵇⵇⵔⴰ ⵉ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ, ⴰⴷ ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼⵉⵏⵉⴼⴰ ⵜⵜⵔⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⵣⵓⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵜ :

[email protected]

ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ , ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⴳ ⵜⴷⴰⵙⵉⵍⵜ FilmFreeway.

ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⴷ ⴱⵓ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵜⵉⴽⵍⵉⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼⵉⵏⵉⴼⴰ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴱⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ.

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⴼⵉⵏⵉⴼⴰ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024 ⴰⵔ 10 ⵊⵡⴰⵏ 2024
ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ, ⵉⵃⵉⵢⵢⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⴰⵙⵉⵍⵜ ⵉ ⵎⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴱⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵉ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵥⵕ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⴷ ⵎⴰ ⴰⵏⵏ ⵔⴰⴷ ⵜ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵥⵕ ⵢⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ.

ⴰⵣⵎⵎⴻⵎ ⵏⵏⵓⵏ ⴳ ⴼⵉⵏⵉⴼⴰ 2024 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵉⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵥⵏⵥⵕ ⴳ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵡⵓⴽⴽⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵎⵓⵜⵛⵓ
ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵍⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵏⵉ ⵏ ⵡⵓⵔⵖ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button