ⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ 2024: ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⴷⴼ ⵏⴳⵔ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵙⴳ 4 ⴰⵔ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⴰⵢ, ⴷⵊⴰⵣ, ⵍⴱⵓⴱ, ⵍⴼⵉⵣⵢⵓⵏ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⵉⵇⵉ.
ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵀⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⵔⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷⴰ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ, ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵉⵙ ⴰⵏⴼⵙⴰⵔ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷⴰ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵙⵓⵙ ⵙ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ, ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ
ⵙⵓⵍ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵜⴰⵏⵙⵙⵓⴼⵓⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ “ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵔ ⵙⴱⵔⵔⴰⴽⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ”. ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵢⵓⵙⵉ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ, ⵓⴷⴰⴷⵏ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ, ⵟⴰⵟⴰ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵜⴰⵏⵓⵜ. ⴰⵡⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵜⴰⵛⵜⵓⵜⴽⵜ, ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⵊⵡⴰⴷ , ⵊⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵉⵔⵍⴰⵢⵏⵣ ⴷ ⵔⵉⴱⴰⴱ ⴼⵉⵣⵢⵓⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵀⴰⵡⴰ ⵟⴰⵍⵇ ⵉⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ, ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵍⴱⵓⴱ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴼⴰⵢⴰ ⵢⵓⵏⴰⵏ, ⵃⵎⵣⴰ ⵏⴰⵎⵉⵔⴰ, ⴰⴱⵓ, ⴷⴷⵓⵣⵉ, ⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ ⵍⵖⴰⴼⵓⵍⵉ, ⵃⵚⴱⴰ ⴳⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵓⵎ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ “ⴷⴰⴽⵛⵛⵉ” ⴰⵎ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵅⵙⵏ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ.
ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵉⵏⵢⴰⵜⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⴷⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⴽⵉⵙⵜⵔⴰ ⵙⵉⵣⴰⵔⵢⴰ ⵉⴼⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵉⵜⵔⵉ ⵙⵉⵣⴰⵔⵢⴰ ⵉⴼⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⴷⴰ ⴰⵍⵎⵉⴷⴰ, ⵙⵓⵣⴰⵏⵉ ⴷ ⵜⵓⴼⵉⵍⵢⵓ ⵜⵛⴰⵏⵜⵔⵉ, ⴰⵡⴷ ⴽⵉⵍ ⵉⵙⵓⴼ, ⵄⵉⵎⴰⴷ ⵄⵍⵉⵢⴱⵉ ⴷ ⵊⴰⵙⵜⵏ ⴰⴷⴰⵎⵣ ⴷ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵄⴰⵍⵉ ⵄⵉⵎⵕⴰⵏ.
ⵙ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⴷⵊⴰⵣ ⴷ ⵙⵓⵍ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵜⴰⴽⵓⵎⴰ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⴳⵉⵜⴰⵕⵜ ⵙⴳ ⴼⵉⵍⴰⴷⵉⵍⴼⵢⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵏⵎⴼⴽⵉ ⵎⵀⴷⵉ ⵇⴰⵎⵓⵎ ⵙⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵓⵣⵓⵣ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵏⴷⴷⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⵙⵉⴷⴼⵏ ⴷⵊⴰⵣ ⵍⴼⴰⵏⴽ ⵙ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵉⵥⵉⵍⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⴳⵏⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⴰⴱⴱ, ⵉⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵓⵃ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵕⴰⴱ ⴳ ⵙⵓⵙ, ⴷⴰⴷⴷⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵏ ⵕⴰⴱⴱ, ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵔⴽⴰⵙⵏ ⵏⴳⵔ ⴷⴷⴰⵔⵉⵊⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴼⵙⵙⵓⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⴷⵉⵙⵜⴰⵏⴽⵜ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵎⵓⴷⴷⵓ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.
ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴷⵉⴷⵊⵉ ⵄⵓⵎⴰⵔⵉ, ⴷⵉⴷⵊⵉ ⵎⴰⴽⴰ, ⴷⵉⴱ ⵙⵓⵍ, ⵉⵏⴷⵉ ⴰⵔⴽⵉ ⴷ ⴷⵉⴷⵊⵉ ⴼⵍⴰⴼⴰ, ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⴷⵉⵙⵏ ⵎⵓⵏⵏ ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵉⵎⵥⵕⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵙⴳ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵊⵉ ⴰⵎ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵍⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⵕⴰⴷⵉⵎ.

ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⵉⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⵢⴰⵜⵏ ⵉⵎⵥⵡⴰⵏⵏ ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ.
ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴳ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⵍⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ: ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⴰⵍⴰⵎⴰⵍ, ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⴱⵉⵢⵊⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵍⵀⴰⵡⴰ ⵟⴰⵍⵇ. ⴽⵓ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ. ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ 19 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴰ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⵜⵎⵉⵇⵇⵔⵏⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵏⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴼⵉⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⵏ ⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⵏⴷ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ: “ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵉⵇⵇⵉⵔⵏⵜ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵏⵇⵇⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⵏⴷⵔⵓ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵜ”.

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004, ⵉⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙⴳ 25 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵥⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⵉⴷⴷⵖ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ ⵉⴼⴹⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵎⴹⵉⵏ ⵜⴰⴹⴼⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button