ⴰⵎⵓⵏ

ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”: ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 27 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 27 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ": ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 27 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ - أكادير اليوم

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵅⴼ “ⴽⵓⴼⵉⴷ-19”, ⵙⴳ 08  ⴰⵔ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ  2024 ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵎⴳⴰⵍ “ⵙⴰⵔⵙ ⴽⵓⴼ-2” ⵍⴽⵎⵏ 24.924.846ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴷ 23.426.869 ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴷ 6.889.601 ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴷ 61.568 ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” ⴰⵔ 1.279.320 ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵙⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 02 ⵎⴰⵕⵚ 2020.

ⵅⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏⵉⵏ 16.307, ⵙ ⵓⵙⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 1.3%

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button