ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”: ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 116 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ –  ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 116 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” ⴷ ⵢⴰⵏ  ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ.
ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ "ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ": ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 116 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ - أكادير اليوم

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴳ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵍⴰⵙⵙ ⵅⴼ “ⴽⵓⴼⵉⴷ-19”, ⵙⴳ 25 ⴰⵔ 1 ⴷⵓⵊⵏⴱⵉⵔ  2023 ⴰⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⴰⵢ ⵎⴳⴰⵍ “ⵙⴰⵔⵙ ⴽⵓⴼ-2” ⵍⴽⵎⵏ 24.924.388ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ, ⴷ 23.426.311ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⴷ 6.887.377 ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ, ⴷ 61.252ⵙ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⵖⵍⵉ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” ⴰⵔ 1.277.869ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵙⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 02 ⵎⴰⵕⵚ 2020.

ⵅⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵎⵎⵓⵜⵏⵉⵏ 16.298, ⵙ ⵓⵙⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 1.3%

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button