ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⴰⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.. ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ –  ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ “ⴰⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ” ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ.

ⵜⴼⵔⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

ⵜⵙⴷⴷⵉⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵟⴰⵀⵔ ⴱⵏ ⵊⵍⵍⵓⵏ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⵣⵣⵓⵍⵏ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴱⵉⵍⴰⵏ ⵎⴰⵔⵎⵉⴷ.

ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ.

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵣⵉⵜ  ⵓⵍⴰ  ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵡⵜⴰⵏⴰⵏ .

ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ  ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⴱⵏ ⵣⵓⵀⵔ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ  ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button