ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ..ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵅⴼ “ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ”

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ – ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⵏ ⵙ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵉ ⴳ ⵜⵙⵓⴽⵜ “ⵜⴰⵍⴱⵓⵔⵊⵜ ⵜⵇⴱⴱⵓⵕⵜ ” ⴳ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵣⵣⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵓⵎⵓⵕ.

ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵙⵎⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵥⴹⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵙⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵏⵉⵖⵜ ⴰⴷ.

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button