ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ

ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 1ⴷ 2 ⵎⴰⵕⵚ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 1 ⴷ 2 ⵎⴰⵕⵚ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ, ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ .

ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵔⴰⵔⴰ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷⴷⵅ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ , ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ .

ⵙⴳ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵔⴰ, ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴳⴷⵣ ⴳ ⵓⴼⴳⴰⵏ , ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴷⵜ ⴷⴷⵅ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ .

ⴷ ⵜⵎⵉⵖⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ ⴷ ⵢⵉⵍ .

ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⵙⴰⵔ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵡⴷ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴷⵜ , ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 17 ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳⵔ 2023-2024 .

          

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button