ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ.. ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ.. ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵥⵕⴰⵏⵜ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⴷ…
ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ 2024: ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⴷⴼ ⵏⴳⵔ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵎⵓⵏ

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ 2024: ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⴷⴼ ⵏⴳⵔ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵙⴳ…
ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”: ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 27 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
ⴰⵎⵓⵏ

ⴰⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”: ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 27 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵜⵙⴳⵓⵔⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵜⵓⵣⵎⵓⵎⵏ ⵏ 27 ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵙ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” ⴷ ⵓⵎⵢⴰ ⵏ…
ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ
ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ: ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⴷ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ, ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ…
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ : ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 2097 ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙⴰ ⴰ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ : ⴰⵙⵓⵔⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ 2097 ⵓⴼⴳⴰⵏ

ⵕⵕⴱⴰⵟ – ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵄⵉⴷ ⵍⴼⵉⵟⵕ , ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ,…
ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵇⵊⴰⵄ: ⵎⵓⵏⴹⵢⴰⵍ 2030 ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⴰⵇⵊⴰⵄ: ⵎⵓⵏⴹⵢⴰⵍ 2030 ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ – ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⴰⵇⵊⴰⵄ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵉⵏⴰ…
Back to top button